Gå direkt till innehåll
Den hona av den för Sverige nya arten träkägelbi (Coelioxys alatus) som hittades vid Råstasjön under Callunas inventering 2019. Foto: Petter Andersson, Calluna AB.
Den hona av den för Sverige nya arten träkägelbi (Coelioxys alatus) som hittades vid Råstasjön under Callunas inventering 2019. Foto: Petter Andersson, Calluna AB.

Pressmeddelande -

Ny art för landet funnen i Solna

Vid inventeringen av pollinerande insekter i Solna gjordes ett spännande fynd. En för Sverige ny biart upptäcktes bland över hundra noterade arter av gaddsteklar! De samlade resultaten visar att kommunens naturreservat och grönområden utgör viktiga värdekärnor för pollinatörer i den i övrigt tätt bebyggda miljön.

Första observationen av en ny biart

Under 2019 genomfördes en inventering av pollinerande och sandlevande insekter i Solna av Petter Andersson på Calluna AB. Totalt hittades drygt 300 arter i inventeringen. Den artrikaste insektsgruppen var gaddsteklarna (där vildbin ingår) med 126 konstaterade arter. Sju rödlistade arter hittades under inventeringen och dessutom konstaterades en ny skalbaggsart för landskapet Uppland.

Det mest sensationella fyndet var dock en ny art för landet – ett träkägelbi Coelioxys alatus. Det var en hona av arten som hittades i det nybildade naturreservatet Råstasjön, centralt beläget i Solna kommun. Callunas Petter Andersson artbestämde själv alla insekter i uppdraget utom just gaddsteklarna, vilka skickades till Lars Norén i Gnesta för artbestämning.

– Lars ringde upp mig för någon månad sedan och berättade att jag hade gjort ett fint fynd av en ny art för landet, vilket förstås var fantastiskt roligt, berättar Petter Andersson.

Träkägelbiet lever som boparasit hos bin av arten trätapetserarbi Megachile ligniseca, vilka anlägger sina bon i död ved. Som närmast förekommer arten i Finland och Estland, och kanske är det från dessa trakter som arten har invandrat till Sverige. En annan tänkbar förklaring är att arten har kommit in i landet med importerat timmer. Det är fullt möjligt att arten kan finnas på flera platser i Stockholmstrakten med omgivningar.

Värdekärnor för pollinatörer i stadsmiljö

Callunas uppdrag åt Solna stad syftade dels till att öka kunskapsläget om kommunens pollinerande insektsfauna, och dels till att ge ett underlag till riktade förbättringsåtgärder i livsmiljöerna. Inventeringen omfattade tio platser i kommunen. Fokus låg på vildbin och andra gaddsteklar, men även skalbaggar, fjärilar och vissa flugor undersöktes närmare.

Inventeringens resultat visar på en relativt artrik pollinerande insektsfauna. Det är tydligt att kommunens naturreservat och grönområden utgör viktiga värdekärnor för dessa insekter i den i övrigt tätt bebyggda miljön. 

Förutom själva inventeringen av insekter har Calluna dokumenterat de inventerade platsernas kvalitet som livsmiljö för pollinerande insekter. Inom uppdraget har även lämpliga skötselåtgärder föreslagits med syftet att bibehålla eller förstärka förutsättningarna för pollinerande insekter i Solna. 

Artinventeringar som underlag

Uppdraget i Solna är bara ett exempel på artinventeringar som Callunas miljökonsulter utför. Årligen får ett stort antal kunder hjälp med inventeringar av exempelvis fåglar, fladdermöss, grod- och kräldjur, insekter, växter mm. Dessa utredningar utgör ofta underlag till samhällsplanering, exploateringsprojekt och naturvård.

Ämnen

Kategorier


Calluna AB grundades 1992 och är idag ett av Sveriges betydande miljökonsultföretag. Vår affärsidé är att stötta våra kunder i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Med nära hundra engagerade medarbetare runt om i landet möjliggörs såväl nationell täckning som regionalt fokus och lokal erfarenhet.

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige