Gå direkt till innehåll
Projekt EcoComp (projektsida)

Nyhet -

Projekt EcoComp (projektsida)

Framtidens handelslösning för ekologisk kompensation och kolinlagring

Hur ekologisk kompensation ska fungera i praktiken är brännande hett. I projektet EcoComp undersöker Calluna tillsammans med flera parter hur en handelslösning med ekologisk kompensation skulle kunna fungera. Målet är konkreta verktyg och att kunna genomförda kompensationer inom en snar framtid

Denna sida uppdaterar vi kontinuerligt med aktuell information om EcoComp. Se även pressmeddelanden under relaterade nyheter nedan. 

Bakgrund och behov

De senaste åren har debatten om biologisk mångfald och klimatkris nått förstasidorna och det finns numera få som ifrågasätter att stora samhällsutmaningar är kopplade till trender som artutdöende, förlust av ekosystem och ökande medeltemperaturer.

Samtidigt sker för naturen en fortsatt snabb tillväxt av både befolkning och näringsliv, vilket innebär att allt fler naturområden kommer att exploateras. För att inte de negativa trenderna för biologisk mångfald och klimat skall accentueras behövs sätt att identifiera och värdera områden med biologisk mångfald. Och inte minst behövs en möjlighet för exploaterande aktörer att kompensera för de skador på biologisk mångfald som de orsakar med sin verksamhet.

Begreppet ekologisk kompensation är idag omtalat, men det finns praktiska hinder att överbrygga för att kompensation skall bli ett funktionellt instrument i samhället som att hitta lämpliga kompensationsområden.

EcoComps vision

Projektet EcoComp har som vision att skapa en handelslösning som klassificerar, värderar och kvalitetssäkrar handel med kompensationsområden för biologisk mångfald och kolinlagring med hjälp av ekosystem. Detta innebär att man knyter samman aktörer som har ett behov att kompensera för sin verksamhet med aktörer som har tillgång till mark och kunskap om markförvaltning.

Handelslösningen är avsedd att fungera i stor skala. Den ska inledningsvis fungera i en nationell kontext men på sikt även internationellt.

En framtida handelslösning skulle medföra att det blir möjligt att arbeta med ekologisk kompensation i praktiken i stor skala eftersom det skapas tydlighet vad gäller kompensationsbehov, tillgång till lämpliga kompensationsområden, en metod för att matcha intressen mellan exploatör och leverantör, färdiga avtalsupplägg, kvalitetssäkring och ersättningsmodeller. 


Det hållbara samhället är beroende av en fungerande marknadslösning för att kunna uppnå SDG mål om biologisk mångfald, mål som No Net Loss och nationella miljömål som Levande skogar och Myllrande våtmarker. Idag saknas marknaden där köpare och leverantörer kan mötas och på ett kvalitetssäkrat och hos myndigheter förankrat sätt genomföra kompensation och kolinlagring med hjälp av ekosystem.


Steg 1: Undersöka och nätverka

Projektets första del, EcoComp Steg 1, var en undersökande fas med nätverkande och planering inför Steg 2. Projektet drevs av Calluna AB tillsammans med Framtidens Natur & Kulturarv. Vinnova har delfinansierat Steg 1 under 2019-2020 som ett UDI-projekt. 

Förutsättningarna för att etablera ett marknadsbaserat system för ekologisk kompensation undersöktes, bland annat genom: 

  • Studier av befintliga system i andra länder och praxis i Sverige. 
  • Kunskapsutbyte med pågående forskning inom ämnet. 
  • Marknadsundersökning för kartläggning av potentiella kunder samt deras förväntningar och krav. 
  • Vetenskapligt seminarium för att diskutera slutsatser och hypoteser. 

I december 2020 gjordes en redovisning som sammanfattade resultaten från Steg 1. Redovisningen beskriver de framtida förutsättningarna för projektet tillsammans ett grundläggande koncept av en prototyp. 

Steg 2: Utveckla verktyg och handelslösning

Inför Steg 2 eftersöktes intresserade parter villiga att ta en aktiv del i utvecklingen av den framtida affärsmodellen och en prototyp för handelsplattformen genom att delta med eget arbete och/eller finansiering. Deltagarna kunde ha en framtida roll som antingen exploatör, leverantör eller facilitator.

I mars 2021 gick Calluna tillsammans med en stark konstellation vidare och sökte medel från Vinnova för att utveckla EcoComp till en transparent, trovärdig och kostnadseffektiv handelslösning. 

I slutet av juni gav Vinnova besked om att projektet har beviljats medel för åren 2021-2023. Steg 2 av projektet drar därmed igång i augusti 2021. 

Mer information

Denna sida uppdateras kontinuerligt med aktuell information om EcoComp. 

Som bilagor återfinns bl.a. en projektpresentation samt bilder på olika typer av potentiella objekt för ekologisk kompensation och klimatkompensation i den framtida handelslösningen. 

För mer information om projektet, kontakta:

  • Carolina Frisk
    Projektledare EcoComp 
    carolina.frisk@calluna.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige